Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van concepten en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
Artikel 1. Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer: I'm Fine Productions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van I'm Fine Productions
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door I'm Fine Productions
Projecten: de door I'm Fine Productions geleverde diensten en daarmee samenhangende zaken. Hieronder vallen onder meer de overeenkomst tot het maken van film- & videoproducties, concept, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard.
Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van I'm Fine Productions
Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen I'm Fine Productions en een opdrachtgever waarop I'm Fine Productions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met I'm Fine Productions houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten I'm Fine Productions, voor de uitvoering waarvan door I'm Fine Productions derden dienen te worden betrokken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. I'm Fine Productions en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien I'm Fine Productions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat I'm Fine Productions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 3. Opdracht aanvragen
Opdrachten m.b.t. opname dagen moeten minimaal 5 weken van te voren worden doorgegeven. Wanneer deze periode korter is kan I'm Fine Productions geen garantie geven tot beschikbaarheid. Opnames worden in overleg gepland, tenzij de andere partij een specifieke voorkeurdatum heeft en deze minimaal 5 weken van te voren doorgeeft (ongeacht of de offerte al ondertekend is). 
Artikel 4. Offerte
I'm Fine Productions stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de pre-productie, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. I'm Fine Productions stelt deze uren vast in alle redelijkheid.
Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht in overleg met de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
De uitgebrachte offerte is voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum kan I'm Fine Productions niet meer garanderen dat de prijs en het uitvoertraject nog exact hetzelfde zullen zijn. Alle in de offerte genoemde tarieven/prijzen zijn zonder bijkomende 21% btw kosten, i.v.m. de KOR regeling.
Artikel 5. Reis,- verblijf en kilometervergoeding
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. De kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. I'm Fine Productions hanteert een kilometervergoeding van € 0,19 per gereden kilometer.
Artikel 6. Muziek
In de producties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passende, rechtenvrije muziek. Deze wordt door I'm Fine Productions zelf geproduceerd of aangekocht door een derde partij. Indien er, in de videoproductie, populaire muziek of hit-repertoire gebruikt moet worden, zullen hiervoor rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij anders vermeld. De hoogte van deze rechten wordt bepaald door Stichting Buma/Stemra. De opdrachtgever zal dan zelf zorg moeten dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 7. Voice-Over
Indien tijdens de productie(s) gebruik wordt gemaakt van één of meerdere voiceovers (ingesproken stemmen), vallen deze kosten onder de additionele kosten en worden deze toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8. Montage / Aanpassingen / correctieronden
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden. Voor opdrachtgevers geldt dat de productie wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Previews worden online aangeboden via een verborgen link.
Versie 1: ruwe montage / concept
De eerste ruwe versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemonteerd maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie online te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
Versie 2: eindmontage
Aan de hand van de feedback op de ruwe montage worden de wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Deze 2e versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie wederom te zien en kan I'm Fine Productions van de definitieve feedback voorzien, ditmaal over de details (bijv. timing, kleurbewerking, titels, transities etc. etc.). Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen.
Versie 3: definitief
I'm Fine Productions past de eindmontage n.a.v. de laatste feedback aan en vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd.
Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief als meerwerk in rekening worden gebracht, evenals alle extra te maken kosten. Wanneer de opdrachtgever na de 3e versie ronde nog niet tevreden is met het product worden er extra kosten gerekend bovenop het geoffreerde tarief.
Artikel 9. Werken met acteurs/artiesten/modellen
A) De artiest is (uiterst 7 dagen voor de opnames) op de hoogte van zijn functie (door middel van een storyboard/verhaallijn/script/karakterbijbel). Daarnaast weet de acteur ook uiterst 7 dagen voor de opnames de tijden van aankomst en zijn/haar laatste wrap (door middel van een draaiboek/callsheet/draaiplanning). De artiest is op de hoogte van de doeleinden van de productie(s).
B) De artiest heeft het recht om 48 uur voor de opnames zijn/haar aanwezigheid te annuleren. Hierbij geldt de regeling dat hij/zij hier voor een duidelijke reden moet hebben met waar mogelijk bewijs. Wanneer opnames geannuleerd worden vanuit de opdrachtgever of I'm Fine Productions is het verplicht dit zo spoedig mogelijk te vermelden bij de artiest.
C) De artiest heeft tijdens de opnames geen input op het verhaallijn of de verloop van de opnames. Bij het ondertekenen van een modelovereenkomst/KVR/gageverklaring (zie 'D') gaat de artiest akkoord met het uitvoeren van de aan hem opgevraagde taken. Hij/zij mag enkel opnames wijgeren wanneer er naar zijn/haar mening te veel risico wordt genomen omtrent de veiligheid.
D) Het werken met een modelovereenkomst o.b.v de artiestenregeling is mogelijk wanneer daar vraag naar is vanuit de artiest of opdrachtgever. Dit is voornamelijk aan te raden wanneer er een vergoeding beschikbaar is voor de artiest. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht voor een artiest of gezelschap. Zonder expliciete overeenkomst om af te zien van de artiestenregeling geldt die artiestenregeling, waarvoor een gageverklaring moet worden ingevuld en de artiesten de kleinevergoedingsregeling (KVR) kunnen toepassen. Als de gage hoger is dan deze KVR zullen loonheffingen moeten worden afgedragen. Het is een keuze van de artiest, het gezelschap en de opdrachtgever om de artiestenregeling te gebruiken dan wel daar van af te zien. In dat laatste geval is een overeenkomst nodig, waarvan deze twee goedgekeurde modelovereenkomsten gebruikt kunnen worden of kan een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) gebruikt worden.
Artikel 10. Opvragen beeldmateriaal
Het gemaakte (ruw) beeldmateriaal blijft eigendom van I'm Fine Productions tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever mag de productie en/of het beeldmateriaal niet claimen. Ruw beeldmateriaal mag nooit gepubliceerd worden tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met I'm Fine Productions. Het na de productie opvragen van beeldmateriaal zal in rekening worden gebracht. I'm Fine Productions is vrij alle beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
Artikel 11. Auteursrechten
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht (het intellectuele eigendom) en blijven formeel en juridisch in het bezit van I'm Fine Productions. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht, stelt I'm Fine Productions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle door I'm Fine Productions gemaakte producties rust het auteursrecht. Dit houdt in dat het al het creatieve werk op géén enkele manier toegepast mag worden in andere videoproducties (dan die van opdrachtgever).
Een productie van I'm Fine Productions mag niet verveelvoudigt, geproduceerd of bewerkt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van I'm Fine Productions. Het is mogelijk het auteursrecht af te kopen in overeenstemming met I'm Fine Productions.
Wanneer afgeronde producties van I'm Fine Productions online worden geplaatst wordt I'm Fine Productions op de hoogte gesteld van de upload/premiere datum. Deze producties worden online gezet in dezelfde kwaliteit als de export van de video. Wanneer dit niet het geval is dient de productie offline te worden gehaald. De opdrachtgever geeft van te voren door wat de doeleinden zijn van de productie (welke social media platformen) zodat hierbij rekening kan worden gehouden met de export.
Artikel 12. Betalingscondities
Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum te betalen. 
Bij sommige opdrachten waarbij een groter budget benodigd is of de productie over een langere periode wordt geproduceerd dient te worden, kan de facturering verspreid en in meerdere termijnen verlopen.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
I'm Fine Productions kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met I'm Fine Productions, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door I'm Fine Productions.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is I'm Fine Productions slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij I'm Fine Productions meldt.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is I'm Fine Productions op géén enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van eventueel eigen personeel.
Artikel 14. Eigendom
Alle door I'm Fine Productions geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, scenario’s, films en (elektronische) bestanden blijven eigendom van I'm Fine Productions totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met I'm Fine Productions gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht I'm Fine Productions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 15. Overmacht
Partijen zijn niet gebonden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop I'm Fine Productions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor I'm Fine Productions niet in staat is de verplichting na te komen. I'm Fine Productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat I'm Fine Productions zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Artikel 16. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, I'm Fine Productions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en I'm Fine Productions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is I'm Fine Productions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 17. Naamsvermelding
I'm Fine Productions zal na iedere productie een naamsvermelding plaatsen (in de vorm van een logo of geanimeerd logo), tenzij anders overeengekomen. Ook behoudt I'm Fine Productions het recht om de productie te plaatsen in de portfoliomap op de eigen website en een naamsvermelding en/of logo te plaatsen van de opdrachtgever. Ook hier geldt tenzij anders afgesproken.